'പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം' ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫ്‌ളിപ്പ്കാര്‍ട്ട് ഡെലിവറി വൈദ്യുത വാഹനങ്ങള്‍

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ട് ഫ്‌ളിപ്പ്കാര്‍ട്ട് ഡെലിവറി ഇനി മുതൽ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങളിൽ. ... Continue reading